To jest przykładowy regulamin dla firm. Dane zawarte poniżej mają wyłącznie charakter humorystyczny.

Regulamin naszej strony AlexNet.pl

Wyjaśnienia
AlexNet – Nasza strona

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z naszej strony

Usługi – wszelkie informacje na stronie AlexNet.pl

alexnet.pl zobowiązuje się do świadczenia usługi Internet Net w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy a w szczególności do terminowego uiszczania opłat określonych w cenniku.alexnet.pl uzależnia zawarcie umowy od istnienia warunków technicznych. Zamówienie niezrealizowane z powodu braku możliwości technicznych pozostaje w alexnet.pl jako oczekujące na realizację, o ile Użytkownik nie wyraził innych dyspozycji. W celu zawarcia Umowy Użytkownik obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość.alexnet.pl ma obowiązek stworzyć Abonentowi możliwość korzystania z usługi Internet Net.Abonament realizowany jest od dnia podłączenia do sieci Net.Dostarczone urządzenia są własnością Abonenta.Abonent zobowiązany jest powiadomić alexnet.pl o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach związanych z usługą.alexnet.pl gwarantuje max. prędkość transmisji w usłudze Internet Net w zależności od wykupionego abonamentu.alexnet.pl nie gwarantuje prędkości transmisji poza usługą Internet Net.alexnet.pl nie odpowiada za szkody wynikłe z korzystania z Internetu, w szczególności nie zapewnia ochrony danych znajdujących się w komputerze podłączonym do usługi Internet Net przed ingerencją innych osób.Abonent powinien we własnym zakresie zastosować środki służące do ochrony danych znajdujących się w komputerze podłączonym do usługi Internet Net przed ingerencją innych osób.alexnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość połączeń do Internetu wynikających z:

  podłączenia lub użytkowania niesprawnego urządzenia dostępowego w przypadku, gdy jego uszkodzenie spowodował Abonent,
  podłączenia przez Abonenta urządzenia końcowego niesprawnego lub kilku urządzeń końcowych,
  nieprawidłowego sposobu instalacji przez Abonenta urządzenia końcowego i oprogramowania służącego do realizacji i korzystania z usługi Internet Net,alexnet.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z usługi Internet Net.Umowa może być rozwiązana przez Abonenta w każdym czasie, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w innym, wspólnie ustalonym terminie.alexnet.pl może:

  zawiesić świadczenie usługi Internet Net, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonane usługi przez okres dłuższy niż 14 dni
  zawiesić świadczenie usługi Internet Net jeżeli Abonent narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi Internet Net.alexnet.pl może jednostronnie rozwiązać Umowę z Abonentem:

  któremu zawiesił świadczenie usługi Net po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie 14 dni
  jeśli zmiana warunków technicznych uniemożliwi dostarczenie usługi. W przypadku gdy usługa Internet Net została zawieszona przez naruszenie postanowień regulaminu może być ona ponownie świadczona Abonentowi po uregulowaniu należności. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Internet Net, alexnet.pl pobiera opłatę cennikową.Abonent jest zobowiązany do uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem: - miesięcznej opłaty abonamentowej, do 15 dnia każdego miesiąca. Jeżeli usługa Internet Net świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30-tej za każdy dzień świadczenia usługi.Wysokość opłat za usługę Internet Net i sposób ich naliczania określa cennik.alexnet.pl powiadamia swoich Abonentów o zmianach wysokości opłat za usługę Internet Net z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca. Zmiana wysokości opłat za usługę Internet Net nie stanowi zmiany warunków Umowy.Okresem rozliczeniowym jest miesiąc.Za opóźnienie w uiszczeniu opłat za usługę alexnet.pl pobiera odsetki ustawowe.Odsetki nalicza się za okres do dnia zapłaty przez Abonenta zaległej należności.Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem.Reklamacje mogą być zgłaszane telefonicznie, osobiście lub korespondencyjnie.Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni. alexnet.pl zastrzega sobie możliwość zmiany warunków technicznych świadczenia usługi Internet Net.